طرح کرامت

        

مؤسسه در نظر دارد ضمن هماهنگي با سازمان بهزيستي، مراکز نگهداري کودکان بي سرپرست را ايجاد نمايد. با اين ويژگي که پس از قبول مسئوليت اين کودکان تا زمان اشتغال و ازدواجشان مسئوليت و پيگيري زندگي ايشان به عهده مؤسسه باشد و به همين منظور مؤسسه از همراهي و همياري خانواده هاي علاقه مند جهت نگهداري کودکان در مرکز و تأمين هزينه هاي آن توسط ايشان بهره ميگيرد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.