ساختار مؤسسه

        

ساختار خيريه فرهنگی آموزشی یاران علم

1-شورای سیاست گذاری
اعضای این شورا از پیشکسوتان تعلیم و تربیت بوده که دغدغه اصلی ایشان ارتقا جایگاه آموزش وپرورش در جامعه میباشد.
2- هيئت امناء
هيئت امناء اين مؤسسه 14 نفر مي‌باشند كه همگي سابقه فعاليت‌هاي آموزشي داشته و دارند.
3- هيئت مديره
از بين 14 نفر 5 نفر به عنوان هيئت مديره انتخاب شده‌اند.
4- مدير عامل
مدیرعامل وظیفه دارد مصوبات هیئت مدیره را بر اساس اساسنامه اجراء نماید . 
5- گروه های مؤسسه
مؤسسه به جهت استفاده از پتانسيل اعضاء اقدام به تشكيل گروه‌هاي تخصصي در حيطه اهداف خود كرده است هر گروه براساس نياز و توانمندي افراد ايجاد مي‌شود. افراد گروه با علاقه‌مندي و توانايي دور هم جمع شده و با تشكيل جلسات تخصصي در زمينه فعاليت انتخابي خود اقدام به تدوين و طراحي برنامه‌هاي اجرايي مي‌كنند. هر گروه پس از مصوب شدن طرح‌ها و برنامه‌ها در هيئت مديره، مسئوليت اجرايي آن برنامه‌ها را به عهده دارند.
هر گروه داراي يك مسئول و يك دبير مي‌باشد كه انتخاب آن به عهده اعضا گروه مي‌باشد. دبير گروه وظيفه برگزاري جلسات و ارائه مصوبات به هيئت مديره را دارد و مسئول هر گروه وظيفه اجرايي كردن طرح‌ها و برنامه‌ها را پس از مصوب شدن را به عهده دارد. تعداد اعضا گروه متناسب با نوع فعاليت تبيين مي‌شود.
6- رابطین
هر رابط مي‌‌تواند يك يا چند مدرسه، مركز، مؤسسه علمي و فرهنگي را جهت همراهي با فعاليت‌هاي مؤسسه معرفي نمايد كه پس از عقد تفاهم‌نامه مسئوليت اجراي فعاليت‌ها به عهده رابط مي‌باشد.
مؤسسه وظيفه دارد جهت هماهنگي براي رابطین جلسات توجيهي برگزار نمايد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.