طرح حامد

        

طرح حامد به دنبال اين است که پس از شنا سايي مدارس مناطق کم برخوردار، در زمينه هاي آموزشي، پرورشي به مدارس کمك کرده تا زمينه رشد و تعالي دانش آموزان را به دنبال داشته باشد. طرح حامد شامل بسته حمايتي ميباشد که پس از هماهنگي با خيرين و تامين هزينه هاي آن و همفكري با مديران مدارس اجرا ميشود.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.