طرح شایق

        

<<طرح شایق>>

حاج آقا شایقی پیرمردی ارتشی و بازنشسته  در محله ای از محله های  جنوب تهران ( محله بریانک) در منزل کوچک ولی پرنور خود  در روزهای جمعه برای پسران دوره ابتدایی  کلاس قرآن ( حفظ جز سی ) را برگزار میکرد.شاگردان در آغاز صبح بر سر سفره ای که نان ،  پنیر ‌و چای شیرین آماده شده بود می نشستند و با لذت نوش جان کرده و گفتگو های دوستانه داشتند و پس از آن آموزش حفظ شروع میشد.شاگردان این پیر مرد الهی  همراه با حفظ سوره های  جز سی  قرآن ،  راه خوب بودن و خوب زندگی کردن را می آموختند. برای حفظ راه و یاد این مرد بزرگ ،  موسسه خیریه فرهنگی آموزشی یاران علم  که توسط یکی از شاگردان این بزرگ طرح شایق را اجرا مینماید.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.