حضور تیم پزشکی جهادی در مدرسه یاران علم

1400/9/24

حضور تیم پزشکی جهادی در مدرسه یاران علم 
گزارش تکمیلی به زودی 

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.