حضور تیم پزشکی جهادی در مدرسه یاران علم

1400/9/24

با عنایت به اهمیت سلامتی جسم و تاثیر مستقیم آن در امر یادگیری و  توجه موسسه به این امر ، با هماهنگی به عمل آمده با گروه پزشکان جهادی رایت العباس ، در روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم آذر ماه اعضای محترم این گروه در مدرسه حضور پیدا کرده و به ویزیت دانش اموزان ،  اولیا ایشان و  اهالی محل پرداختند که جزییات آن به شرح ذیل است.

گروه جهادی شامل پزشکان 
۱- متخصص اطفال
۲- متخصص زنان ومامایی
۳-متخصص داخلی
۴-عمومی
۵-طب اسلامی
همچنین این گروه ،خدمات دارویی و تزریقات را  بصورت رایگان به خانواده هاارائه دادند.
-پزشک اطفال ۵۱ بیمار را ویزیت کردند که از این تعداد ۲۸نفر از مدرسه یاران علم بودند.
-پزشک زنان ومامایی ۸۴بیمار را ویزیت کردند که ۲۵نفر از انان از اولیا ی مدرسه یاران علم بودند.
-پزشک داخلی ۴۷بیمار را ویزیت کردند که ۲۰نفر از انان از خانواده دانش اموزان مدرسه یاران علم بودند.
-پزشک عمومی ۶۵بیمار را ویزیت کردند که ۱۸نفر از انان از خانواده دانش اموزان مدرسه یاران علم بودند.
-پزشک طب اسلامی ۳۸بیمار را ویزیت کردند که ۶نفر از انان از خانواده دانش اموزان مدرسه یاران علم بودند.
در مجموع۲۸۵بیمار ویزیت شد،۹۱نفر از انان از خانواده دانش اموزان مدرسه یاران علم بودند.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.