پانزدهمین مرحله از طرح مواسات ، همدلی و کمک های مومنانه در منطقه مرتضی گرد

1400/8/16

کار گروه پشتیبانی موسسه به جهت کم کردن فشارهای اقتصادی بر روی خانواده های تحت پوشش پانزدهمین مرحله از طرح مواسات،  همدلی و کمک مومنانه را در منطقه مرتضی گرد به مرحله اجرا گذاشتند 
در این مرحله ۳۰ بسته معیشتی بین خانوادهای نیازمند به ترتیب اولویت و نیاز توزیع گردید..

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.