مرحله دوم طرح همراه با نخبگان( حمایت آموزشی از دانش اموزان سمپادی )

1400/8/9

مرحله دوم طرح همراه با نخبگان آغاز گردید.
در این مرحله مدیر پروژه با تمامی دانش آموزان معرفی شده تماس گرفته و پشتیبانان  را معرفی کردند .
پشتیبانان این طرح : 
دانش آموزان  دختر دوره متوسطه اول : سرکار خانم ایرانمنش از موسسه بانو امین 
دانش اموزان دختر دوره متوسطه دوم : سرکارخانم قندیل زاده از موسسه علامه طباطبایی 
دانش اموزان پسر دوره اول و دوم متوسطه: آقای صادقی از مجموعه مدارس مفید

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.