اجرای دومین مرحله از طرح زکات العلم نشره ( ارتقا سطح کیفی آموزش همکاران)

1400/7/15

بزودی

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.