اجرای دومین مرحله از طرح زکات العلم نشره ( ارتقا سطح کیفی آموزش همکاران)

1400/7/15

دومین مرحله از طرح زکات علم انجام شد. در این طرح با هماهنگی مسئولین مدرسه صبح رویش ( آموزش کودکان کار) اموزش مورد نیاز همکاران ارائه و شاغلین آن مجموعه ی تلاشگر ،  با توجه به نیاز خود ، دوره های آموزشی را انتخاب و گذراندند.
در پایان ، پس از موفقیت در آزمون نهایی برای این عزیزان گواهینامه معتبر صادر و در سامانه  وزارتخانه ثبت گردید .

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.