زندگینامه نیک اندیش مدرسه ساز جناب آقای متحدان باعنوان مریدان علم

1400/7/10

کارگروه نشر موسسه زندگینامه یکی از نیک اندیشان مدرسه ساز را به نگارش در آورد. 
آقای متحدان متولی موسسه متحدان به همراهی پدر بزرگوارشان پنجاه مدرسه در کشور ساخته و برای گسترش تعلیم وتربیت تلاش زیادی  نمودند  . این موسسه در حال حاضر نیز فعال بوده و مشغول پیگیری امور خیر میباشد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.