چهاردهمین مرحله از طرح مواسات ، همدلی و کمک های مومنانه در منطقه مرتضی گرد

1400/6/17

مرحله چهاردهم طرح مواسات ، همدلی و کمک های مومنانه انجام شد .
در این مرحله تعداد سی  بسته معیشتی توسط خیرین بزرگوار به موسسه اهدا که موسسه نیز بر اساس نیاز خانواده های تحت پوشش این بسته ها را توزیع نمود .

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.