مرحله اول طرح همگام تا مدرسه ( پیگیری آموزش دانش اموزان بازمانده از تحصیل )

1400/6/14

بزودی

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.