اجرای اولین مرحله از طرح زکات العلم نشره ( ارتقا سطح کیفی آموزش همکاران)

1400/5/1

موسسه با توجه با هماهنگی به عمل امده با موسسه چکاوه دانش و فن اقدام به طرح زکات علم نمود. در مرحله اول این طرح  برای  تمامی همکاران دبستان یاران علم ، دوره های آموزشی مورد نیاز را ارایه که  ایشان پس از گذراندن و قبولی در آزمون گواهینامه معتبر دریافت نمودند.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.