فعالیت های کارگروه پشتیبانی در موسسه یاران علم چیست؟

1399/11/12

کار گروه پشتیبانی موسسه با حضور سرکار خانم رضایی و آقایان غفاری و باقری تشکیل شده است .

وظیفه اصلی این کار گروه ساماندهی خدمات پشتیبانی مادی به نیازمندان شناسایی شده و تحت پوشش موسسه میباشد.

از جمله اقدامات انجام شده در چند هفته اخیر :

۱- تهیه و تامین بخشی از جهیزیه خواهر یکی از دانش آموزان مدرسه 

۲- تهیه و تامین ابزار تولید کار ( قلاب بافی ) یکی از خانواده های تحت پوشش وفروش محصولات تولیدی ایشان جهت استقلال مادی  خانواده 

۳-قربانی کردن گوسفند و توزیع گوشت آن در میان خانواده دانش آموزان نیازمند مدرسه 

۴- شناسایی خیر و تحت پوشش قرار دادن دو خانواده از دانش آموزان ایتام مدرسه به صورت مستمر

۵-دو مرحله توزیع غذای گرم  در میان خانواده های منطقه کوره شهر ری ( یک مرحله دویست نفر و یک مرحله چهار صد و چهل نفر)

۶- توزیع شصت بسته آذوقه میان خانواده های کوره شهر ری 

۷-تامین ده میلیون تومان وجه نقد برای پیش پرداخت اسکان خانواده یکی از دانش آموزان مدرسه  در متطقه مرتضی گرد

۸- تعمیرات مورد نیاز در مدرسه یاران علم  مانند تعمیر  موتور خانه ، ایزوگام قسمتی از سقف و جلوگیری از ورود آب به داخل ساختمان و  .....

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.