شیوه ای متفاوت در آموزش در حسینیه حضرت نرجس خاتون (س)

1399/9/20

اقدامات انجام شده در حسینیه نرجس خاتون جهت آموزش دانش آموزان محروم از تحصیل در کوره های آجر پزی در شهرستان ورامین به شرح ذیل است: بهره گیری از نیروهای جهادی  و برگزاری دوره  آموزشی  پایه اول دوره  ابتدایی با معلمان با تجربه و توانمند 

این دوره آموزشی به صورت مستمر در حال اجرا میباشد.
کلاس بندی دانش آموزان در هشت گروه ۱۰ نفره انجام شده استفعالیتهای آموزشی در طول هفته به غیراز روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار میشود

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.