مرحله سوم طرح همگام تا مدرسه (پیگیری آموزش دانش اموزان بازمانده از تحصیل)

1400/9/30

در سومین مرحله از طرح همگام تا مدرسه ، موسسات همراه  با دانش اموزان شناسایی شده( بازمانده از تحصیل )تماس حاصل کرده و با پیگیریهای مستمر ، ارایه راهنمایی ، مشاوره با خانواده و تماس با مدیران مدارس ، زمینه برای حضور این دانش اموزان در مدرسه فراهم آمد.

برند (یاران علم)متعلق به موسسه فرهنگی آموزشی سماء علم و دانش بوده و هرگونه کپی برداری از آن ممنوعیت دارد.